• Çevre Görevlisi Hizmetleri,
 • Çevre İzin ve Lisans Hizmetleri,
 • Geçici Faaliyet Belgesi Hizmetleri,
 • Atık Yönetimi Hizmetleri,
 • Çevre Eğitimleri Hizmetleri,
 • Geri Kazanım Lisans Hizmetleri,
 • Bertaraf Lisans Hizmetleri,
 • Ara Depolama Lisans Hizmetleri,
 • Ambalaj Belgelendirme Hizmetleri,

 

 • Çevre İzin Lisans Yönetmeliği Ek-1 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler, çevre yönetim birimlerini kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak,
 • Çevre İzin Lisans Yönetmeliği Ek-2 listesinde yer alan tesisler ise, en az bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre yönetim birimi kurmakla yükümlüdürler.

Çevre Danışmanlık hizmeti kapsamında;

 • Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin Lisans Belgelerinin alınması, güncellenmesi ve yenilenmesi,
 • Endüstriyel Atık Yönetim Planı hazırlanması, Atık Depo Alanı Projelendirilmesi, Çevre Yönetim Planlarının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi
 • Çevre yönetimi faaliyetlerinin ilgili mevzuatlara uygun bir şekilde yürütülmesi ve koordine edilmesi,
 • Yürütülen çalışmaların düzenli aralıklarla izlenmesi, ilgili mevzuatlarda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğinin tespit edilmesi,
 • Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirilmesi, iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlanması, bu raporun tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunulması, tesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza edilmesinin sağlanması,
 • Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapması hizmetleri verilmektedir.